תכנית "מנהיגות חוצת גבולות - שגרירים צעירים"

הצהרת הורים משלחת שגרירים צעירים תשפ"ג

אנו הורי התלמיד/ה הרשומים מעלה מאשרים בזאת וידוע לנו כי: 

  1. השתתפות בני/בתי במשלחת מותנת באישור מנהל בית הספר ו/או הרשות המוניציפלית ו/או המרכז הישראלי למנהיגות צעירה

  2. המרכז רשאי להחליט במצב בריאותי המצריך זאת, כי הצטרפות התלמיד למשלחת תותנה בצירוף מלווה שהינו בן משפחה מדרגה ראשונה אשר יישא בכל העלויות הכרוכות ביציאתו למשלחת כפי שיועברו מהמרכז.

  3. ההנהלה שומרת את הזכות להחזיר לארץ תלמיד/ה, על כל העלויות הנובעות מכך, בגין הצהרה כוזבת ו/או השמטת פרטים רלוונטיים ו/או הפרעות משמעת/בעיות התנהגות*.

  4. האישורים הרפואיים המצורפים להצהרה ניתנו על ידי הרופאים המטפלים המכירים את בננו/בתנו.
  5. אין מגבלות רפואיות/רגשיות/נפשיות המונעות ממנו/ה להשתתף במשלחת שגרירים צעירים לחו”ל.
 
     *הפסקת השתתפות במהלך משלחת עקב בעיות התנהגות
  היה ותופענה במהלך המשלחת כל בעיות התנהגות כגון אלימות מילולית ו/או פיזית, שימוש באלכוהול, סמים, חריגה מכללים ונהלי      המרכז/מנהל המשלחת ועוד, תופסק השתתפותו של התלמיד במשלחת לאלתר ויוחזר ארצה באחריות הורי המשתתף, עלויות אשר ייווצרו    כתוצאה מכך יחולו על הורי התלמיד.

סיקור ופרסום

הנני מאשר/ת כי במהלך הביקור יתכן וייערכו ראיונות עם המשתתפים על ידי גופי תקשורת ו/או גורמים אחרים. במסגרת הראיונות במשלחת השגרירים הצעירים, יתכן שיתפרסמו צילומים ו/או קטעי אודיו/וידאו של משתתפי המשלחת, במדיות שונות לרבות המדיה הדיגיטלית, רשתות חברתיות ואתר האינטרנט של המרכז. הנני מאשר ומודע לעצם סיקור ופרסום משלחות שגרירים צעירים הן ע”י המרכז והן ע”י גופים נוספים ולא יהיו לי כל טענות עם כל פרסום חומרים אלו בעתיד.   

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן