פסגת הקיץ – תקנון

תקנון פסגת נוער קיץ 2021

מועדים

המרכז הישראלי למנהיגות צעירה (להלן: “המרכז“) יקיים פסגת נוער במלון ומרכז הכנסים שפיים בין התאריכים 11-16 ביולי 2021 (להלן: “הפסגה“).


אישור קבלה 

 1. קבלת המשתתף/ת לפסגה כפופה לאישור המרכז, לתשלום עלות ההשתתפות המפורט בתקנון זה, להצהרת בריאות בעת ההרשמה ולהצגת אישור רפואי מאת רופא לפיו המשתתף/ת כשיר/ה להשתתף בפסגה.
 2. באישור הרפואי יפרט הרופא את כל המגבלות הקיימות (ככל וקיימות) וכן את פירוט התרופות שבשימוש המשתתף/ת.
 3. המרכז שומר את הזכות שלא לקבל משתתף/ת במקרים בהם יחליט שלא ניתן לתת מענה לצרכים הרפואיים ו/או הנפשיים ו/או ההתנהגותיים ו/או אילוצי מזון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 4. הורי המשתתפים/ות מתחייבים ליידע את המרכז בכל שינוי במצבו הרפואי/נפשי/התנהגותי מעת מסירת האישור הרפואי ועד סיום פעילות הפסגה.


  על הפסגה

 5. הפסגה תהווה תשתית למפגש בין בוגרי התכנית – ״מנהיגות חוצת גבולות שגרירים צעירים״, תאפשר יצירה והעמקת הקשרים בין המנהיגים הצעירים, פיתוח יוזמות ופרויקטים משותפים ותביא לידי ביטוי את הכלים והמיומנויות שרכשו, תוך יישומם בסביבה גלובאלית.
 6. משך הפסגה שישה ימים (חמישה לילות), במסגרתה יקחו השגרירים הצעירים חלק במגוון סדנאות חווייתיות ופעילויות מעולם המנהיגות, היזמות, הדיפלומטיה והמדיה הדיגיטלית. כמו כן, יפעלו ליצירת רשת של מנהיגים צעירים ממדינות שונות באירופה ובמפרץ, שידברו באותה השפה ויפעלו להפקת תוצרים משותפים.
 7. למען הסר כל ספק מובהר, כי התוכנית המפורטת לעיל כפופה לשינויים כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי המרכז, ובהתאם להנחיות ממשלת ישראל ולמצב הבריאותי והביטחוני בישראל.
 8. רישום לפסגה כפוף להסדרת התשלומים המפורטים להלן:
  1. עלות השתתפות בסך של 3,950 ₪ שישולמו באמצעות כ.א. (עד 5 תשלומים ללא ריבית) לא יאוחר מיום ג׳ ה-22.6.2021.
  2. המשתתף/ת לא יהיו זכאים להחזר כספי במקרה של ביטול ההשתתפות לאחר ה-3 ליולי 2021
  3. מובהר בזאת, כי משתתף/ת לא י/תהיה רשאי/ת להשתתף בפסגה בטרם הסדרת התשלומים המפורטים לעיל.
  4. העלות אינה כוללת רכישה בחנות המלון או דוכני מזון במהלך ביקורים ואטרקציות.


   ביטול הרשמה

 9. שינויים במצב הבריאותי ו/או שינויים במצב הביטחוני בישראל אינם עילה לביטול ההשתתפות בפסגה למעט במקרה של הנחיה מפורשת של ממשל ישראל ו/או מי מטעמה.
 10. להלן האפשרויות לביטול ההשתתפות בפסגה:
  1. ביטול השתתפות בפסגה עד לתאריך 22 ביוני 2021 יחויב בדמי טיפול של 15% מעלות ההשתתפות.
  2. ביטול השתתפות בפסגה בין התאריכים 23 ביוני 2021 ועד לתאריך 3 ביולי 2021 יחויב ב-50% דמי ביטול מעלות השתתפות.
  3. במקרה של ביטול השתתפות בפסגה לאחר ה- 3 ביולי 2021, לא יבוצע כל החזר (תשלום מלא).
 11. הודעת ביטול תימסר להנהלת המרכז באמצעות שליחה לכתובת הדוא”ל office@icyoungleaders.org (להלן: “בקשת ביטול“).
 12. בקשת ביטול תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי ושבת) ממועד קבלת הבקשה אצל המרכז.


  ביטול הפסגה על ידי המרכז

 13. המרכז רשאי לבטל את הפסגה בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן:  
  א. כמות הנרשמים (לשיקול דעת המרכז).
  ב. שינויים במצב הבריאותי ו/או שינויים במצב הביטחוני בישראל. 
  ג. כל שינוי או צורך הנובע משיתוף הפעולה עם הגורמים הרשמיים השותפים ו/או הספקים.


  כללי התנהגות בפסגה

 14. אנו מייחסים חשיבות רבה לטוהר המידות וליושר האישי של המשתתפים/ות.
 15. המרכז שומר על זכותו להרחיק משתתף/ת מהפסגה במקרה של הפרת כללי התנהגות נאותה או במקרה של אי עמידה בדרישות המדריכים בפסגה ו/או במקרה של תלונה על הטרדה כלשהי, לרבות במקרה של הטרדה מינית מכל סוג.
 16. הוראות התנהגות למשתתפים/ות בפסגה: 
  1. יש לדאוג להופעה מסודרת ונאה בכל עת.
  2. יש להופיע בבגדים נאים לכל האירועים החברתיים והמפגשים הרשמיים.
  3. יש להתנהג בנימוס ובאדיבות כלפי כל אדם.
  4. יש להקפיד על אכילה מנומסת ושמירה על שקט בחדרי אוכל/מסעדות.
  5. אין לעזוב את מקום הפסגה (ובכלל זה המלון) ללא ידיעת ואישור האחראים.
  6. אין לקיים מגע ו/או שיח עם זרים ללא ידיעת ואישור האחראים.
  7. עליכם להתנהג על פי כללי הבטיחות שתודרכתם אליהם על ידי איש הביטחון של המרכז.
  8. יש להתנהל באופן ההולם את חוקי המלון.
  9. אין לצרוך אלכוהול ו/או חומרים אסורים מכל סוג שהוא.


   שונות

 17. המשתתפים/ות הם האחראים הבלעדיים על רכושם האישי. המרכז אינו אחראי על אובדן, נזק או גניבה של רכוש אישי.
 18. המרכז אינו אחראי לכל נזק שהמשתתף/ת י/תגרום לרכוש בפסגה או לרכוש של צד שלישי. במידה וייגרם נזק כאמור, יחוייבו הורי המשתתף/ת בעלות הנזק.


  ביטוחים

 19. המשתתפים/ות בפסגה מבוטחים על ידי המרכז בביטוח צד ג׳ לכל אורך התקופה של הפסגה.


  סיקור ופרסום

 20. הורי המשתתף/ת מאשרים בזאת כי כחלק מהשתתפות בפסגה או אירועים במהלכה, בהם ייקחו חלק בני הנוער, יתכן וייערכו ראיונות על ידי גופי תקשורת ו/או גורמים אחרים.
  יתכן כי יתפרסמו הצילומים ו/או קטעי אודיו/ווידאו של המשתתפים, במדיות שונות לרבות המדיה הדיגיטלית, רשתות חברתיות ואתר האינטרנט של המרכז.

*התקנון עודכן ביום 2.06.2021 והמרכז שומר לעצמו את הזכות לעדכנו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית.

יצחק רבין 1, פתח תקווה

יצירת קשר