תכנית "מנהיגות חוצת גבולות - שגרירים צעירים"

תקנון שנה א', שנת הלימודים תשפ"ד

אישור קבלה לתוכנית

 1. קבלת התלמיד/ה לתכנית ״מנהיגות חוצת גבולות – שגרירים צעירים״ (להלן: ״התכנית״) כפופה לאישור המרכז הבינלאומי למנהיגות ודיפלומטיה לצעירים (להלן: “המרכז“), לתשלום עלות ההשתתפות המפורט בתקנון זה, להצהרת בריאות בעת ההרשמה ולהצגת אישור רפואי מאת הרופא המטפל, לפי שיקול דעתו של המרכז, לפיו התלמיד/ה כשיר/ה להשתתף בתכנית.
 2. באישור הרפואי יפרט הרופא את כל המגבלות הקיימות (ככל וקיימות) וכן את פירוט התרופות שבשימוש התלמיד/ה.
 3. המרכז שומר את הזכות שלא לקבל תלמיד/ה לתכנית, לרבות מטעמים בריאותיים ו/או אחרים בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית של המרכז ומבלי שיידרש לפרט את שיקוליו. מובהר לעניין זה כי החלטת המרכז לא לקבל תלמיד לתכנית הינה סופית.
 4. הורי התלמידים/ות מתחייבים ליידע את המרכז בכל שינוי במצבו הרפואי/נפשי/התנהגותי מעת מסירת האישור הרפואי ועד סיום פעילות התכנית.
 5. השתתפות התלמיד/ה בתוכנית כפופה לאישור בית הספר ו/או הרשות המקומית והמרכז.
 

על התוכנית

 1. תכנית ״מנהיגות חוצת גבולות – שגרירים צעירים״ הנה תכנית שנתית המוצעת למשתתפים שימצאו מתאימים על פי דרישות המרכז.
 2. סילבוס התוכנית ישלח באמצעות דוא”ל לתלמידים ולהוריהם.
 3. התוכנית תועבר באמצעות הרצאות פרונטאליות במרכזי הלימוד ובאמצעות מפגשים מקוונים, בעת קיום הרצאות מפי דוברים ומרצים, מובילי דעת קהל ומשפיענים מתחומי הדיפלומטיה והממשל, האקדמיה והחינוך, התקשורת והדיגיטל בארץ ובעולם.
 4. לאור הביקוש להמשך הכשרה במסגרת תכנית ״מנהיגות חוצת גבולות – שגרירים צעירים״, תוצע שנת הכשרה נוספת – שנה רביעית עבור מצטייני התכנית שסיימו בהצטיינות מסלול בן שלוש שנים וימצאו מתאימים על פי דרישות המרכז.
 5. שנה זו תאפשר העמקה ועבודה מעשית בתכנים העוסקים במנהיגות, דיפלומטיה, ויזמות הן בזירה הפרונטלית והן בזירה המקוונת.

 

מועמד לתוכנית

 1. תלמיד כיתה ט’/י’ שעבר בהצלחה את תהליכי המיון ו/או סיים את לימודי התוכנית בשנה הקודמת, עמד בהצלחה בכל המטלות וימצא מתאים להמשיך לשנה נוספת על ידי נציגי המרכז כמפורט להלן:
  • א. עמידה ביעדי התוכנית כפי שיוגדרו על ידי המרכז.
  • ב. נוכחות של 80% במהלך התוכנית בשנה הקודמת.
  • ג. ביצוע כל המטלות הנדרשות.
  • ד. שליטה בשפה האנגלית.
  • ה. ראיון אישי/קבוצתי עם נציג המרכז ו/או מרכז הערכה.
  • ו. הסדרת התשלום מול הרשות המקומית או מול המרכז בטרם פתיחת התוכנית.
 

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד 

 1. שינויים במצב הבריאותי בישראל ו/או שינויים במצב הביטחוני בישראל אינם עילה לביטול ההשתתפות בתוכנית.
 2. להלן האפשרויות לביטול ההשתתפות בתוכנית:
  • א. ביטול השתתפות בתכנית עד שני מפגשים: החזר מלא.
  • ב. ביטול השתתפות בתכנית לאחר קיום המפגש השלישי ועד לקיום המפגש השביעי: החזר בשיעור של 50% משכ”ל ששולם.
  • ג. ביטול לאחר קיום המפגש השביעי: ללא החזר כספי.
 1. תלמיד שיעזוב את התוכנית באופן חד צדדי ללא הודעה מתאימה למרכז יחויב לשאת במלוא התשלום בגין התוכנית.
 2. הוצאות הכרוכות בהחזרים כספיים או בביטול תשלומים על ידי התלמיד (הוצאת שיקים, ביטול עסקת אשראי וכיו”ב) יחולו על הצד המשלם.
 3. במידה והתשלום עבור התוכנית משולם על ידי התלמיד ישירות לרשות המקומית, נוהל הביטולים יהיה בהתאם להוראות הרשות המקומית ובאחריותה.
 

נוהל ביטולים 

 1. הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד, תימסר להנהלת המרכז באמצעות שליחה לכתובת הדוא”ל office@icyoungleaders.org (להלן: “בקשה לביטול הרשמה“).
 2. ביטול ההרשמה יכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לביטול ההרשמה אצל המרכז.
 3. במידה והתשלום לתכנית משולם על ידי התלמיד ישירות לרשות המקומית, תימסר הודעה בכתב הן למרכז והן לרשות המקומית.                                                                          
 

ביטול התוכנית ביוזמת המרכז 

 1. המרכז רשאי לבטל לימודים בתוכנית טרם הושלמו 7 (שבעה) מפגשים ראשונים בכל אחד מהתנאים המפורטים להלן:
  • א. מספר התלמידים שנרשמו לתוכנית נמוך מ- 20.
  • ב. ביטול הסכם על ידי הרשות המקומית או על ידי המוסד החינוכי.
 2. במקרה של ביטול התוכנית על ידי המרכז, התלמידים יהיו זכאים לעבור לתוכנית שתתקיים בבית ספר אחר שעשוי להיות ברשות מקומית אחרת או לחלופין לקבל החזר כספי עבור החלק היחסי של התוכנית שלא התקיים.
 3. קבוצה קטנה מהמינימום הנדרש (20 תלמידים). תלמידי התוכנית שתבוטל יהיו רשאים להשתתף בתכנית זהה שתיערך במועד אחר, בעלות התוכנית שבוטלה. תלמידים שהשתתפותם בתכנית דומה או באותה התוכנית במועד אחר אינה אפשרית, יהיו זכאים להחזר כספי יחסי בגין חלק התוכנית שלא התקיים.
 4. ביטול או קיום התכנית עלפי סעיפים 16, 17 ו-18 נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המרכז.
 

נוכחות במפגשים

 1. על התלמיד/ה חלה חובת נוכחות של 80% מהמפגשים הפרונטאליים והדיגיטליים (Zoom) הנערכים במסגרת התוכנית. נוכחות במפגשים משמעה נוכחות בכל מפגש ולא הגעה רק לחלקו (אלא במקרים חריגים).
 2. על התלמיד/ה להגיע בזמן למפגש או לפעילות ה- Zoom.
 3. במידה והפעילות מתקיימת ב Zoom, על התלמיד/ה להקפיד על מצלמה פתוחה לאורך כל המפגש.
 4. לעניין זה מובהר כי המדריך יהיה רשאי שלא להרשות כניסה למאחרים מעבר ל-15 דקות ולראות באיחור כהיעדרות מלאה.
 5. התלמיד/ה אשר בגין נסיבות מיוחדות נאלץ לאחר/להעדר מעבר למותר, יפנה למדריך.
 6. התלמיד/ה אשר נעדר מסיבות מחלה מעל שלושה מפגשים ברצף, ימציא למדריך או למרכז אישור רפואי עם הבראתו.
 

פרויקטים ומטלות – מעורבות חברתית

 1. במהלך התוכנית על התלמיד/ה להגיש פרויקטים עפ”י דרישה.
 2. בסוף כל שנה על התלמיד/ה לעמוד בהצלחה במטלות/אירועים/משימות שיתבקשו לקחת חלק בהם. לדוגמא: אירוע הנואם המשכנע.
 3. קבלת תעודה בכפוף לעמידה בתנאי התוכנית והסדרת התשלום למרכז.
 

טוהר המידות והתנהגות

 1. הלימודים במרכז ההדרכה מחייבים מידה רבה של אמון הדדי בין המשתתפים לבין סגל ההדרכה.
 2. אנו מייחסים חשיבות רבה לטוהר המידות וליושר האישי של המשתתפים.
 3. המרכז פועל לסביבת לימודים נעימה ואפקטיבית. ניתן להשיג מטרה זו רק בעזרת התלמידים, ואנו מצפים מהם להתנהגות נאותה.
 4. המרכז שומר על זכותו להרחיק תלמיד מהתוכנית, לפרק זמן מסוים או לצמיתות, במקרה של הפרת כללי התנהגות נאותה או במקרה של אי עמידה בדרישות התוכנית.
 5. במקרה של הרחקה לצמיתות יתאפשר לתלמיד להעלות טענותיו במסגרת שימוע שיערך מול נציגי המרכז.
 6. התלמידים הם האחראים הבלעדיים על רכושם האישי. המרכז אינו אחראי על אובדן, נזק או גניבה של רכוש אישי.
 

עלות התוכנית

 1. התלמיד ישלם לפי התעריף שיוצג במכתב פתיחת הלימודים עבור שנת הלימודים.
 2. מובהר כי בנוסף לתשלום עשויים להיות תשלומים נוספים שהתלמיד יידרש לשלם, במקרה כזה המרכז יעדכן את הורי התלמידים.
 3. המחיר אינו כולל השתתפות באירוע שיא שיתקיים במהלך השנה.

 

השתתפות באירוע שיא 

 1. במהלך או בסיום שנת הפעילות הראשונה, צפוי להתקיים אירוע שיא בהשתתפות השגרירים הצעירים אשר לוקחים חלק בפעילות, זאת בכפוף להוראות משרדי הממשלה והמצב הבריאותי בארץ.
 2. מועד אירוע השיא יקבע על ידי המרכז, בהתאם למצב הבריאותי בארץ, להנחיות ממשלת ישראל ולשיקול דעתו הבלעדי תוך תיאום עם משרד החוץ/גורמים נוספים עמם עובד המרכז.
 3. השתתפות התלמיד/ה באירוע השיא מותנית באישור בית הספר ו/או הרשות המקומית ו/או המרכז, ובנוסף על התלמיד לעמוד בכל התנאים שלהלן:
  • א. עמידה בכל תנאי התוכנית ויעדיה.
  • ב. ביצוע כל המטלות הנדרשות.
  • ג. שליטה בשפה האנגלית.
  • ד. ראיון אישי/קבוצתי עם נציג המרכז ו/או מרכז הערכה.
  • ה. אישור יציאה חתום ידנית מבית הספר ו/או הרשות המקומית.
  • ו. אישור יציאה חתום ידנית מההורים.
  • ז. אישור רפואי חתום ידנית מרופא משפחה לפיו התלמיד כשיר מבחינה רפואית להשתתף בפסגה/אירוע השיא.
  • ח. נוכחות של 80% במהלך כל שנה בתוכנית.
 4. היציאה לאירוע השיא כרוכה בתשלום נוסף ונפרד לכל תלמיד/ה.
 

סיקור ופרסום

 1. כחלק מהשתתפות בפסגה/אירוע שיא או אירועים במהלך התכנית בהם ייקחו חלק התלמידים, יתכן וייערכו ראיונות על ידי גופי תקשורת ו/או גורמים אחרים ויתכן שיתפרסמו צילומים ו/או קטעי אודיו/ווידאו של המשתתפים, במדיות שונות לרבות המדיה הדיגיטלית, רשתות חברתיות ואתר האינטרנט של המרכז. מידע בעניין זה יימסר להורים, והם יתבקשו לחתום על מסמך מתאים כתנאי להשתתפות באירועים אלו ו/או יציאת התלמיד לפסגה/אירוע השיא.
 

*התקנון עודכן ביום 10.07.2023 והמרכז שומר לעצמו את הזכות לעדכנו מעת לעת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית.

error: Content is protected !!
דילוג לתוכן