תשע"ח - תשע"ט

אנא קיראו היטב את התקנון ומלאו את הסעיפים הנלווים

אישור קבלה לקורס
 השתתפות התלמיד/ה בקורס מותנת באישור בית הספר ו/או הרשות המקומית ו/או המרכז הישראלי למנהיגות צעירה.
הגדרת תלמיד 

תלמיד בקורס ייחשב מי שעבר את בחינות המיון, קיבל אישור קבלה מהמרכז, הישראלי למנהיגות צעירה והסדיר את התשלומים כנדרש עבור המרכז ו/או הרשות המקומית.

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד **
 1. הודיע התלמיד על ביטול השתתפותו בקורס לאחר שעברו 2 מפגשים מתחילת הקורס – יחויב ב- 200 ₪.
 2. הודיע התלמיד על הפסקת לימודים בקורס טרם שנערכו 7 (שבעה) מפגשים ראשונים, יחויב בחלק היחסי של הקורס עד מועד הביטול. התשלומים ששילם התלמיד מעבר לסכום הנ”ל יוחזרו לו.
 3. הודיע התלמיד על הפסקת הלימודים לאחר שנערכו 7 (שבעה) מפגשים ראשונים, יחויב במלוא התשלום בגין הקורס. במקרים מיוחדים תתקיים ועדת חריגים אשר תדון בבקשה.
 4. תלמיד שיעזוב את הלימודים באופן חד צדדי ללא הודעה מתאימה למרכז יחויב לשאת במלוא התשלום בגין הקורס.
 5. הוצאות הכרוכות בהחזרים כספיים/ביטול תשלומים על ידי התלמיד (הוצאת שיקים, ביטול עסקת אשראי וכיו”ב) יחולו על הצד המשלם.
** במידה והתשלום לקורס משולם על ידי התלמיד ישירות לרשות המקומית, נוהל הביטולים החל הינו בהתאם לנהלים הקבועים ברשות המקומית.
נוהל ביטולים 

הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד, תימסר להנהלת המרכז במייל ותכנס לתוקפה בכפוף לאישור קבלה מהמרכז.

** במידה והתשלום לקורס משולם על ידי התלמיד ישירות לרשות המקומית, תימסר הודעה בכתב הן למרכז והן לרשות המקומית.

ביטול הקורס ביוזמת המרכז 

המרכז יהיה רשאי לבטל קורס טרם הושלמו 7 (שבעה) מפגשים ראשונים אם מספר התלמידים בקורס קטן מהמינימום הנדרש (20 תלמידים). תלמידי הקורס שבוטל יהיו רשאים להשתתף בקורס זהה שייערך במועד אחר, בעלות הקורס שבוטל. תלמידים שהשתתפותם בקורס דומה או באותו הקורס במועד אחר אינה אפשרית, יהיו זכאים להחזר כספי יחסי בגין חלק הקורס שלא התקיים.

נוכחות במפגשים 

על התלמיד חלה חובת נוכחות של ב- 80% מהמפגשים הנערכים במסגרת הקורס. נוכחות במפגשים משמעה נוכחות בכל מפגש ולא הגעה רק לחלקו (אלא במקרים חריגים).

על התלמיד להגיע בזמן למפגש. המדריך רשאי שלא להרשות כניסה למאחרים מעבר ל-15 דקות.

תלמיד אשר בגין נסיבות מיוחדות נאלץ לאחר / להעדר מעבר למותר, יפנה למדריך. תלמיד אשר נעדר מסיבות מחלה מעל שלושה מפגשים ברצף, ימציא למדריך או למרכז אישור רפואי עם הבראתו.

פרויקטים ומטלות – מעורבות חברתית

במהלך הקורס על התלמיד להגיש פרויקטים עפ”י דרישה (בסוף השנה הראשונה השתתפות בארוע הנאום המשכנע). קבלת תעודה בכפוף להשלמת תנאי הקבלה הנדרשים ומילוי כל חובותיו (עמידה במילוי השעות של התפתחות אישית ומעורבות חברתית).

טוהר המידות 

הלימודים במרכז ההדרכה מחייבים מידה רבה של אמון הדדי בין התלמידים לבין סגל ההדרכה.

אנו מייחסים חשיבות רבה לטוהר המידות וליושר האישי של התלמידים.

התנהגות התלמידים 

 המרכז פועל לסביבת לימודים נעימה ואפקטיבית. ניתן להשיג מטרה זו רק בעזרת התלמידים, ואנו מצפים מהם להתנהגות נאותה.

הרחקת תלמיד 

המרכז שומר על זכותו להרחיק תלמיד מהקורס, לפרק זמן מסוים או לצמיתות, במקרה של הפרת כללי התנהגות נאותה או במקרה של אי עמידה בדרישות ההוראה במרכז. הרחקה לצמיתות תעשה בכפוף למתן זכות שימוע לתלמיד/להוריו.

שמירה על רכוש אישי 

התלמידים הם האחראים הבלעדיים על רכושם האישי. המרכז אינו אחראי על אובדן, נזק או גניבה של רכוש אישי.

עלות הקורס **

עלות הקורס לתלמיד הינה עבור 25 מפגשים שבועיים – שעתיים אקדמיות בכל מפגש סה”כ- 50 שעות אקדמיות.

** ייתכן בעקבות אילוצים כי מספר המפגשים ישתנה ויינתנו שעות נוספות בכל מפגש – כך שהיקף הקורס לא יפחת מ- 50       שעות אקדמיות.

סיקור ופרסום 

כחלק מהשתתפות במשלחת או אירוע בו יקחו חלק בני הנוער יתכן וייערכו ראיונות על ידי גופי תקשורת ו/או גורמים אחרים ויתכן שיתפרסמו צילומים ו/או קטעי אודיו/ווידאו של המשתתפים, במדיות שונות לרבות המדיה הדיגיטלית, רשתות חברתיות ואתר האינטרנט של המרכז. הנני מאשר ומודע לעצם סיקור ופרסום זה הן ע”י המרכז והן ע”י גופים נוספים ולא יהיו לי כל טענות עם כל פרסום חומרים אלו בעתיד.

משלחות שגרירים צעירים לחו”ל 

בסיום הקורס צפויה לצאת משלחת שגרירים צעירים לחו”ל בהשתתפות התלמידים בקורס אשר יעמדו בתנאים הבאים:

 1. עמידה ביעדי הקורס.
 2. ביצוע המטלות הנדרשות.
 3. שליטה בשפה האנגלית.
 4. אישור יציאה חתום ידנית מבית הספר ו/או הרשות המקומית.
 5. אישור יציאה חתום ידנית מההורים.
 6. אישור רפואי חתום ידנית מרופא משפחה.
 7. נוכחות של 80% במהלך הקורס.
 • השתתפות התלמיד/ה במשלחת שגרירים צעירים לחו״ל מותנת באישור בית הספר ו/או הרשות המקומית ו/או המרכז הישראלי למנהיגות צעירה.
 • היציאה למשלחות באזורים אירו-אסיה (טיסות של עד 6 שעות) כרוכה בתשלום נפרד בסך של כ- 5,500-6,000 ₪.
 • העלות נגזרת מיעד הנסיעה: בכפוף למחירי כרטיסי הטיסה, הלינה, הביטחון, ההסעות, המזון והשתייה, ההדרכה, הביטוח ושאר שירותי הקרקע, לרבות משך השהות (לפחות 4 לילות) וכד’ – יועבר נייר מפורט בנושא ותתקיים אסיפת הורים ייעודית. מלגות תינתנה עפ”י ועדה שתתקיים ע”י ביה”ס/הרשות בשיתוף המרכז ומועמדים אשר יענו על הקריטריונים יזכו לקבלן.
 • ביטוח נסיעה לחו”ל – יש למלא באופן מדויק וברור את כל הפרטים הרפואיים וכל בעיה שיכולה לסייע בשמירה על בריאותו ובטחונו של בנכם/בתכם. הורה שיחסיר פרטים אודות מצב בריאותו של בנו/ בתו מודע לכך שניתן יהיה לבטל את השתתפותו במשלחת בכל רגע נתון ויישא בכל העלויות הישירות והעקיפות שייגרמו כתוצאה מכך.
 • במידה שקיימת בעיה כלכלית בנוגע לתשלום עבור המשלחת יש ליצור קשר עם המרכז בהקדם האפשרי ולהעביר בפקס או מייל (פרטי יצירת קשר בתחתית העמוד) את האישורים והטפסים המצהירים על הבעיה ומכתב אישי מפורט.
 • במידה ומדריך הקבוצה לא יוכל להתלוות למשלחת יצא במקומו מלווה מטעם המרכז.
 • יעדי המשלחת נקבעים בשת”פ מקצועי, תאום, סיוע וצרכי משרד החוץ, מאושרים ע”י משרד החינוך ולא ניתנים בשינוי.
     התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מכוון לתלמידים ולתלמידות גם יחד.
        

הצהרת הורים

השתתפות בקורס מותנית בחתימת ההורה על טופס הרישום לאחר שקרא, הבין והסכים לכל הסעיפים המפורטים להלן:

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן